Mushroom / Book

1. Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach 1946, Cultivated Mushroom
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (102)
2. Agaricus essettei Bon 1983, Abrouptly Bulbous Agaricus
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (104)
3. Agaricus sylvaticus Schaeff. 1833, Bleeding Agaricus
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (104)
4. Agaricus xanthodermus Genev. 1876, Yellow Stainer
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (102)
5. Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 1870, Orange Peel Fungus
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (180)
6. Amanita battarrae (Boud.) Bon 1985, Gray Zoned Ringless Amanita
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (94)
7. Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. 1801, Caesars Mushhroom
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (96)
8. Amanita fulva Fr. 1815, Tawny Grisette
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (94)
9. Amanita muscaria (L.) Lam. 1783, Fly Agaric
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (96)
10. Amanita pantherina (DC.) Krombh. 1846 , Panther Cap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (100)
11. Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 1833, Death Cap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (98)
12. Amanita rubescens Pers. 1797 , The Blusher
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (100)
13. Amanita vaginata (Bull.) Lam. 1783, Grisette
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (94)
14. Amanita virosa (Fr.) Bertill. 1866, Destroying Angel
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (98)
15. Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 1973, Dark Honey Fungus
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (78)
16. Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. 1886, Jelly Ear
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (166)
17. Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 1879, Smoky Polypore
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (164)
18. Boletus aereus Bull. 1789, Bronze Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (30)
19. Boletus edulis Bull. 1782, Penny Bun, King Bolet, Red Tops
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (28)
20. Boletus erythropus Pers. 1796, Scarletina Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (22)
21. Boletus pinophilus Pilát & Dermek 1973, Pine Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (30)
22. Boletus reticulatus Schaeff. 1774, Summer Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (28)
23. Boletus subtomentosus L. 1753, Suede Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (20)
24. Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora & J.L. Frank 2014, Pale Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (26)
25. Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank 2014, Royal Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (26)
26. Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini 2014, Bitter Beech Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (26)
27. Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini 2014, Rooting Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (26)
28. Calocybe gambosa (Fr.) Donk 1962, Saint Georges Mushroom
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (76)
29. Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. 1885, Golden Cup
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (180)
30. Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd 1904, Giant Puffball
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (172)
31. Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc. 1887
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (50)
32. Cantharellus cibarius Fr. 1821, Chanterelle
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (50)
33. Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 1908, Peppery Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (22)
34. Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. 1964 , Copper Spike
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (44)
35. Clathrus archeri (Berk.) Dring 1980, Devil's Fingers
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (170)
36. Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. 1801 , Red Cage
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (170)
37. Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 1933, Pestle Shaped Coral
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (154)
38. Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. 1888 , Grey Coral
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (154)
39. Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 1871, Clouded Agaric
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (66)
40. Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 1871 , Aniseed Toadstool
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (64)
41. Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. 1871 , Fools Funnel
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (66)
42. Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. 1871, The Miller
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (88)
43. Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001, Common Ink Cap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (110)
44. Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001, The Magpie
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (110)
45. Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 1797, Shaggy Ink Cap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (110)
46. Cordyceps militaris (L.) Link 1833, Scarlet Caterpillar Fungus
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (182)
47. Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. 1838, Goatcheese Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (124)
48. Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. 1838, The Gypsy
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (130)
49. Cortinarius cinnabarinus Fr. 1838
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (120)
50. Cortinarius cinnamomeus (L.) Fr. 1838, Cinnamon Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (120)
51. Cortinarius flexipes (Pers.) Fr. 1838, Pelargonium Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (130)
52. Cortinarius odorifer Britzelm. 1885
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (126)
53. Cortinarius orellanus Fr. 1838, Fools Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (122)
54. Cortinarius praestans Cordier 1870, Goliath Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (128)
55. Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. 1838, Bloodred Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (120)
56. Cortinarius stillatitius Fr. 1838
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (124)
57. Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. 1838, Contrary Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (128)
58. Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. 1838, Contrary Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (126)
59. Cortinarius violaceus (L.) Gray 1821, Violet Webcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (122)
60. Craterellus cornucopioides (L.) Pers. 1825, Black Trumpet
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (52)
61. Craterellus tubaeformis (Schaeff.) Quél. 1888, Trumpet Chanterelle
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (52)
62. Cuphophyllus colemannianus (A. Bloxam) Bon 1985, Toasted Waxcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (60)
63. Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini 2014, Blackening Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (22)
64. Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod 1889 , Pearly Powdercap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (108)
65. Daedalea quercina (L.) Pers. 1801, Thick Maze Oak Polypore
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (164)
66. Disciotis venosa (Pers.) Arnould 1893, Veined Cup
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (178)
67. Echinoderma asperum (Pers.) Bon 1991, Freckled Dapperling
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (106)
68. Entoloma catalaunicum (Singer) Noordel. 1982, Bluefoot Pinkgill
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (90)
69. Entoloma chalybaeum (Pers.) Noordel. 1982 , Indigo Pinkgill
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (90)
70. Entoloma hirtipes (Schumach.) M.M. Moser 1978
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (90)
71. Entoloma incanum (Fr.) Hesler 1967, Mousepee Pinkgill
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (90)
72. Entoloma nitidum Quél. 1883, Pine Pinkgill
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (90)
73. Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. 1871, Wood Pinkgill
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (90)
74. Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. 1871, Livid Pinkgill
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (88)
75. Exidia glandulosa (Bull.) Fr. 1822, Black Jelly Roll
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (166)
76. Flammulina velutipes (Curtis) Singer 1951, Velvet Shank
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (86)
77. Fomes fomentarius (L.) Fr. 1849, Tinder Polypore
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (162)
78. Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. 1881, Red Belted Polypore
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (164)
79. Galerina marginata (Batsch) Kühner 1935 , Funeral Bell
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (116)
80. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 1887, Artistas Conk
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (162)
81. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 1881, Lingzhi Mushroom
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (162)
82. Geastrum rufescens Pers. 1801
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (172)
83. Geopyxis carbonaria (Alb. & Schwein.) Sacc. 1889, Pyxie Cup
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (180)
84. Gliophorus laetus (Pers.) Herink 1958, Heath Waxcap
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (60)
85. Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink 1958, The Parrot Mushroom
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (60)
86. Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. 1838, Slimy Spike
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (44)
87. Gomphus clavatus (Pers.) Gray 1821, Pigs Ear Gomphus
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (48)
88. Guepinia helvelloides (DC.) Fr. 1828 , Apricot Jelly
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (166)
89. Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. 1997, Clustered Toughshank
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (80)
90. Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill 1916 , Russet Toughshank
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (80)
91. Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. 1997, Wood Woolly Foot
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (80)
92. Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. 1888, Alder Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (36)
93. Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. 1849, Conifer Morel
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (176)
94. Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. 1886, Chestnut Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (12)
95. Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. 1872, Poison Pie
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (118)
96. Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet 1886, Bitter Poisonpie
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (118)
97. Helvella crispa (Scop.) Fr. 1822, Fluted White Helvella
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (178)
98. Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara 2008, Iodine Bolete
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (26)
99. Hemipholiota populnea (Pers.) Bon 1986
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (114)
100. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 1889, Conifer Base Polypore
    •  Pilze Erkennen & bestimmen, 2001 (162)